Studenti a rodiče

Poradenství a prevence

Školní poradenské pracoviště

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, studentům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům. Pracoviště garantuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů

Cíl školního poradenského pracoviště:

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • pomoc při řešení výukových i osobních problémů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky a studenty s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kariérové poradenství (studium VOŠ, VŠ, uplatnění na trhu práce)

Výchovné poradenství

Mgr. Olga Mičulková
Email: olga.miculkova@szs.agel.cz
Telefon: +420 605 827 092
Případně schránka důvěry - umístěna ve škole v prostoru spojovací chodby za toaletami
Konzultační hodiny:
dle domluvy


Výchovná poradkyně  poskytuje specifické poradenské služby žákům, jejich rodičům i ostatním pedagogům. Činnost výchovné poradkyně je týmová, probíhá pod přímým vedením ředitele školy. Kompetence výchovné poradkyně se pohybuje v několika oblastech

Oblast preventivní

 • Možnost individuálních konzultací – předcházení problémů s učením, osobní rozvrh.
 • Preventivní působení v oblasti adaptace na nový třídní kolektiv, adaptace na studium na střední škole.

Oblast metodická

 • Sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů, metodická pomoc.
 • Informuje pedagogy o změnách plynoucích z přijetí nového školského zákona, zejména o problematice vyhlášky 27/2016 sb., která nově vymezuje práci s žáky se SVP
 • Informuje o zavádění inkluzivního vzdělávání do systému školy
 • Metodicky pomáhá při uplatňování podpůrných opatření 1. stupně, koordinuje vypracování a poskytování „Plánů pedagogické podpory“.
 • Metodicky pomáhá při uplatňování podpůrných opatření 2. – 5. stupně.
 • Koordinuje vypracování IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podává informace rodičům žáků a ostatním pedagogům o činnosti školního poradenského pracoviště a informuje o možnosti využití odborných služeb pracoviště.
 •  Organizuje besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb vyučujících

Oblast práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, navrhuje na další péči o tyto žáky
 • Pomáhá pedagogům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Navrhuje vyšetření v PPP nebo ve SPC žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Provádí diagnostickou činnost u žáků, u kterých se objevují potíže v oblasti vzdělávací, výchovné a sociální.

Oblast spolupráce s institucemi

 • Spolupracuje s PPP, SPC a SVP.
 • Spolupracuje s OSPOD.
 • Spolupracuje s policií ČR.

Informační činnost

 • Prezentuje působení výchovných poradců na škole – třídní schůzky, třídní schůzky budoucích prvních ročníků.
 • Prezentuje oblast výchovného poradenství v rámci dnů otevřených dveří.

Metodik prevence

Mgr. Lenka Šabacká
Email: lenka.sabacka@szs.agel.cz
Telefon: +420 604 616 908
Případně schránka důvěry - umístěna ve škole v prostoru spojovací chodby za toaletami
Konzultační hodiny:
kdykoli během dne dle domluvy.

Činnost školního metodika prevence

 • Vytváří a realizuje Minimální preventivní program školy – sleduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů na půdě školy, navrhuje jejich řešení
 • Zajišťuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitoruje výskyt sociálně patologických jevů u žáků, spolupracuje s třídními učiteli
 • Provádí poradenskou činnost žákům a jejich rodičům, spolupracuje při řešení rizikového chování
 • Poskytování informační a metodické materiály jak žákům a rodičům, tak ostatním vyučujícím
 • Zvyšuje informovanost pedagogických pracovníků o problematice rizikového chování žáků